สุขสันวันเกิดค่ะตาไผ่

25 posts / 0 new
Last post
pk.de
pk.de's picture
Offline
Last seen: 4 months 2 days ago
Joined: 07/01/2013 - 03:33
สุขสันวันเกิดค่ะตาไผ่

ขอให้ตาไผ่สุขภาพแข็งแรง   คิดดีทำดีก็จะมีแต่สิ่งดีๆตามมา  การแบกรับทุกข์ของคนอื่นมีแต่จะทำรา้ยสุขภาพและจิตรใจของเราเอง   การทำบุญทำทาน  ทำแล้วกลับไปนินทาพระนี่ยิ่งบาปนะตาไผ่  ทำบุญเผื่อดว้ยนะคะตาไผ่   15.gif

ตาไผ่
ตาไผ่'s picture
Offline
Last seen: 4 hours 28 min ago
Joined: 06/01/2013 - 21:42

พระฉันนะ (ผู้ว่ายากสอนยาก)

ไม่พึงคบผู้ชั่วช้าหรือต่ำช้า พึงคบผู้ดีงามหรือผู้ประเสริฐสุด

ในบรรดาพระภิกษุที่ว่ายากสอนยากนั้น  ไม่มีใครเกินพระฉันนะ 

พระฉันนะหรือเดิมชื่อนายฉันนะ  เป็นผู้ที่เกิดพร้อมเจ้าชายสิทธัตถะประสูติ 

เป็นผู้รับใช้ใกล้ชิด  ในยามที่เจ้าชายออกบวชก็ออกตามเสด็จพร้อมด้วยม้ากัณฐกะ 

จึงได้ชื่อว่าเป็น  สหชาติ  (ผู้เกิดในเวลาเดียวกันพร้อมกัน) 

เพราะอย่างนี้  จึงได้หยิ่งทะนงตนเองว่าเป็นคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามาแต่ไหนแต่ไร 

จึงไม่ค่อยยอมรับการว่ากล่าวตักเตือนจากพระรูปอื่น 

แม้พระพุทธเจ้าจะไม่เคยให้ท้ายเลยก็ตาม

พระฉันนะชอบด่าพระอัครสาวกสองท่านคือ  พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ 

ว่า  "อันตัวเรานั้นเป็นผู้เดินทางไปพร้อมกับพระพุทธเจ้าในคราวท่านออกผนวช 

ส่วนพระสองรูปนี้กลับเที่ยวประกาศตนว่า  เป็นพระสารีบุตรบ้าง 

เป็นพระโมคคัลลานะบ้าง เที่ยวประกาศตนว่าเป็นพระอัครสาวก" 

พระพุทธเจ้าทรงทราบ  ก็เรียกมาว่ากล่าวตักเตือน  พระฉันนะก็นิ่งรับฟัง 

พอพระพุทธเจ้าเสด็จไป  ก็เริ่มด่าพระอัครสาวกอีก  แม้พระองค์จะเรียกมาตักเตือนอีก

จนถึงครั้งที่  ๓  ว่า  พระอัครสาวกทั้งสองรูปเป็นกัลยามิตรที่ดี  เป็นผู้ประเสริฐ 

จงคบกัลยาณมิตรเพื่อนผู้ดีงามเช่นนี้เถิด 

แม้กระนั้น  พระฉันนะได้ฟังโอวาทแล้วก็ยังไม่เชื่อฟัง  ยังคงด่าพระอัครสาวกอีกต่อไป

พระพุทธเจ้าจึงตรัสแก่บรรดาพระภิกษุว่า  ภิกษุทั้งหลาย  ขณะที่เรายังคงอยู่ 

พวกเธอคงไม่อาจอบรมสั่งสอนฉันนะได้  แต่เมื่อเราปรินิพพานไปแล้ว 

จึงจะสามารถทำได้  พระอานนท์จึงกราบทูลถามว่า  จะให้ทำเช่นไรต่อพระฉันนะ 

พระองค์จึงได้ตรัสว่า  ให้ลงพรหมทัณฑ์แก่ฉันนะ

ครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้ว  พระสงฆ์ก็ประกาศลงพรหมทัณฑ์แก่พระฉันนะ 

ขอพระฉันนะได้ยินเช่นนั้น  ก็เกิดความทุกข์ขึ้นในใจ  จิตใจเศร้าหมองเป็นลำดับ 

จนล้มสลบลงถึง  ๓  ครั้ง  เมื่อฟื้นคืนสติ  ก็ได้อ้อนวอนต่อคณะสงฆ์ว่า

ขอท่านทั้งหลายให้โอกาสกระผมเถิด  ว่าแล้วก็กลับตนประพฤติตนใหม่เป็นพระภิกษุที่ดี 

จนปฏิบัติธรรมได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุด

พรหมทัณฑ์  คือ  การที่พระสงฆ์ประกาศไม่คบ  ไม่พูดคุย  ไม่สนทนา 

ไม่ประกอบพิธีกรรมต่อพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่ประพฤติตนเป็นคนว่ายากสอนยาก 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  พึงหลีกหนีจากคนไม่ดี 

พึงเข้าสนทนาเรียนรู้จากบัณฑิตผู้ฉลาดทรงคุณธรรม 

และการเป็นคนว่ายากสอนยากมักเป็นอยู่ลำบาก  เมื่อตนไร้ที่พึ่งพิง 

จึงควรประพฤติตนให้ว่าง่ายสอนง่าย

pk.de
pk.de's picture
Offline
Last seen: 4 months 2 days ago
Joined: 07/01/2013 - 03:33

ส่งรูปอะไรมาคะ  ไม่เห็นรูปภาพเลยค่ะ29.gif

ตาไผ่
ตาไผ่'s picture
Offline
Last seen: 4 hours 28 min ago
Joined: 06/01/2013 - 21:42

รูป อีโม อุลต้าแมนจู๊บบบบบบบบบบ

และประวัติพระฉันนะ

แม่เรียกบักหำ
แม่เรียกบักหำ's picture
Offline
Last seen: 1 year 5 days ago
Joined: 07/01/2013 - 15:40

ตาไผ่
ตาไผ่'s picture
Offline
Last seen: 4 hours 28 min ago
Joined: 06/01/2013 - 21:42

 อิ  อิ  มงกุดหาย   

จู๊ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟแม่เรียกบักหำ

 

tamind
tamind's picture
Offline
Last seen: 4 months 2 weeks ago
Joined: 08/01/2013 - 00:23

สุขสันวันเกิดครับ ตาไผ่ ขอให้มีความสุข และ สุขภาพแข็งแรงๆนะครับ รวยๆคร้าบบบ

ตาไผ่
ตาไผ่'s picture
Offline
Last seen: 4 hours 28 min ago
Joined: 06/01/2013 - 21:42

49.gif1.gif รวย รวย อยากได้ จุงเบย แต่ อย่า รวยแต่เขือ น๊ะ 38.gif

MeeNa
MeeNa's picture
Offline
Last seen: 1 day 27 min ago
Joined: 07/01/2013 - 10:46

วันนี้วันเกิกตาไผ่หรอคะ? 12.gif

 

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะคุณตา....

มีนา มิบังอาจสอนคุณตา ที่อาบน้ำร้อนมาก่อน

เพราะมีนาเชื่อมั่นว่า ที่คุณตาดำรงค์อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ คงต้องมีความดีในตัวเองบ้างล่ะ

ขอให้คุณตาเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจนะคะ....เพราะจิตใจดี จะส่งผลถึงร่างกายไปด้วยค่ะ

รักคุณตาค่ะ 16.gif

ตาไผ่
ตาไผ่'s picture
Offline
Last seen: 4 hours 28 min ago
Joined: 06/01/2013 - 21:42

4.gifวันเกิก เป็น ไง น๊ะ

มันก็ ดีบ้าง ไม่ดี บ้าง หล่ะ เมื่ออาทิตย์ก่อน ฟันกราม แตกไปครึ่งซี่

เมื่อวาน จะ ฉลองหน่อย ดั๊นนนนนนนนนนนฟันหายไปซึ่นึง ไม่รู้ หายตอนไหน

วันนี้ไป เอ๊ก มันก็ไม่กอง อยู่ใน กะเพาะ แล้ว

หมอก็ ถาม อยู่ นั่น X แล้วยัง  Xแล้วยัง

ถามได้ 33.gif อาย นิ ใครจะบอกหล่ะ ว่า X แล้วยัง

บ่าวเคิ้น 2013
บ่าวเคิ้น 2013's picture
Offline
Last seen: 2 weeks 2 days ago
Joined: 07/01/2013 - 08:54

9.gif80 แล้วยังจะถามว่า X ยังๆหมอนี่กะดาย56.gif

บ่าวเคิ้น 2013
บ่าวเคิ้น 2013's picture
Offline
Last seen: 2 weeks 2 days ago
Joined: 07/01/2013 - 08:54

 อายุยืน หมื่นๆปี นะค้าบ (ซั่นแล่ว)

ตาไผ่
ตาไผ่'s picture
Offline
Last seen: 4 hours 28 min ago
Joined: 06/01/2013 - 21:42

38.gif  แหล่ว แหล่ว จั่ง ซี๊

kloy-1985
kloy-1985's picture
Offline
Last seen: 2 months 3 weeks ago
Joined: 06/01/2013 - 22:17

61.gifมาสายคร้า มั่วแต่เมา ขอตาไผ่สุขภาพดีขึ้นๆนะ รวยๆถูกหวยมากๆนะ

ตาไผ่
ตาไผ่'s picture
Offline
Last seen: 4 hours 28 min ago
Joined: 06/01/2013 - 21:42

49.gifตั้งใจว่าจะไปฉลองที่ร้านป้า ซะ หน่อย

เมื่อวานเย็นไปดูหมอ เอ้ย ไปให้หมอดู ว่า ฟันมันหายไปอยู่ไหน

กว่าจะกลับค่ำ เลย มุดหัวหลับ

kloy-1985
kloy-1985's picture
Offline
Last seen: 2 months 3 weeks ago
Joined: 06/01/2013 - 22:17

7.gif

น้องเอิ้น
น้องเอิ้น's picture
Offline
Last seen: 11 months 3 weeks ago
Joined: 20/02/2013 - 20:05

สุก สุก น๊ะ ตาไผ่ เด๋ว เย็นนี้ ไปหนามบอลเล็กกัน 

ไปเชียร์ ลิเวอพูล กะ เชลซี กัน 42.gif 

เมื่อวาน ตกเครื่อง มาไม่ทัน  49.gif​  อดเก็บ ตะเกียบฝากน้องเนย

บ่าวเคิ้น 2013
บ่าวเคิ้น 2013's picture
Offline
Last seen: 2 weeks 2 days ago
Joined: 07/01/2013 - 08:54

คนเชียร์ ปืน หน้าตาดีทุกคนค้าบ คิคิคิ

น้องเอิ้น
น้องเอิ้น's picture
Offline
Last seen: 11 months 3 weeks ago
Joined: 20/02/2013 - 20:05

แล้วคนเชียร์ลิเวอร์พูล  สวยมั้ยค่ะ อ้ายบ่าว..6.gif

ตาไผ่
ตาไผ่'s picture
Offline
Last seen: 4 hours 28 min ago
Joined: 06/01/2013 - 21:42

 มอไซค์น้องเอิ้น

บ่าวเคิ้น 2013
บ่าวเคิ้น 2013's picture
Offline
Last seen: 2 weeks 2 days ago
Joined: 07/01/2013 - 08:54

น้องเอิ้น สวยอยู่แล้วจ้า(สำหรับพี่บ่าวฯนะค้าบ)คิคิ

น้องเอิ้น
น้องเอิ้น's picture
Offline
Last seen: 11 months 3 weeks ago
Joined: 20/02/2013 - 20:05

6.gif.............6.gif

บ่าวเคิ้น 2013
บ่าวเคิ้น 2013's picture
Offline
Last seen: 2 weeks 2 days ago
Joined: 07/01/2013 - 08:54

แมงง้องแง้ง
Offline
Last seen: 1 month 2 weeks ago
Joined: 06/01/2013 - 22:04

ล่วงเลยผ่านมาแล้วเน๊าะตาไผ่ แมงง้องแง้งเข้าไม่ได้พอดีพี่มีนาจูงมาค่ะ

ตาไผ่
ตาไผ่'s picture
Offline
Last seen: 4 hours 28 min ago
Joined: 06/01/2013 - 21:42

ขอบใจ แมงง้องแง้ง 

ไม่ว่า จะ ล่วง หรือ ร่วง

ก็ ยังพอเคี้ยวเค็ก ได้ 1 (22).gif